Regulamin Łowiska Wieniec

Created with Sketch.

REGULAMIN  ŁOWISKA  WIENIEC

Podmiotem prowadzącym ŁOWISKO WIENIEC  jest Krzysztof Pilch, zam. Książnice 163, 32-420 Gdów, Tel : 604465476

Każdy gość korzystający z Łowiska  zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Wejście na teren Łowiska oznacza akceptację postanowień Regulaminu. Teren Łowiska jest terenem prywatnym.

 1. Wstęp na teren Łowiska wymaga zakupu biletu.
 2. Do zakupu normalnego biletu wstępu zobowiązane są osoby w wieku od 10 lat.
 3. Bilety wstępu można zakupić u osób z obsługi albo w restauracji.
 4. Rezerwacja wybranych stanowisk na terenie Łowiska możliwe jest do 24 h przed przyjazdem.
 5. Połów ryb jest dopuszczalny wyłącznie na wyznaczonych na Łowisku stanowiskach od 1 do 28.
 6. Ponowne wejście na teren Łowiska, w ramach wykupionego czasu, jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym poinformowaniu obsługi łowiska, oraz kazaniu dowodu zakupu.
 7. Na Łowisku udostępniono łącznie 28 stanowisk połowów, z których 1 -8 dotyczy stawu nr I, 9 -14 dotyczy stawu II, 15 -22 dotyczy stawu nr III,  23-28 dotyczy stawu nr IV
 8. Na jednym stanowisku może wędkować 1 osoba, na max. 2 wędki.
 9. Obsługa uprawniona jest do kontrolowania liczby osób przebywających na stanowisku
 10. Goście korzystający z Łowiska uprawnieni są do korzystania z grillów na wynajętych stanowiskach. Grill powinien zostać postawiony w bezpiecznym miejscu, niepowodującym zagrożenia pożarowego. Goście korzystający z grilla ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w związku z jego nienależytym wykorzystaniem lub niewystarczającym zabezpieczeniem.
 11. W razie zmiany stanowiska przez wędkarza obowiązkowi zmiany stanowiska podlegają wszystkie inne osoby korzystające z tego stanowiska, w tym w szczególności osoby towarzyszące.
 12. W razie zmiany stanowiska na stanowisko położone przy innym zbiorniku, gość zobowiązany jest do stosowania się do ograniczeń i warunków korzystania ze stanowiska.
 13. Nie jest dopuszczalne głośne słuchanie radia, muzyki lub podejmowanie innej aktywności, która mogłaby naruszać ciszę i spokój oraz utrudniać pozostałym gościom korzystanie z Łowiska lub ingerować w inny sposób w ich pobyt.
 14. Obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli i wchodzenia do wody na terenie Łowiska. Dotyczy zarówno ludzi, jak
  i zwierząt dopuszczonych do pobytu na Łowisku.
 15. Gość, pod opieką którego znajdują się osoby małoletnie, zobowiązany jest do zapewnienia im należytej, stałej opieki. Szczególna ostrożność w zakresie opieki nad osobami małoletnimi powinna zostać zachowana na całym terenie Łowiska ze względu na obecność zbiorników wodnych o nieregularnym dnie i brzegu.
 16. Goście, pod opieką których znajdują się osoby małoletnie, ponoszą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, a także za wszelkie szkody i zniszczenia wywołane przez osoby małoletnie.
 17. Goście zobowiązani są do stosowania się do poleceń obsługi.
 18. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować wyproszeniem z Łowiska gościa niestosującego się do jego postanowień po jednokrotnym uprzednim upomnieniu ze strony obsługi. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez gościa w związku z wyproszeniem z terenu Łowiska.
 19. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za osoby przebywające na terenie Łowiska, a także za samochody, pojazdy mechaniczne oraz mienie gości przebywających na terenie Łowiska.
 20. Goście uprawnieni są do połowu wszystkich gatunków ryb znajdujących się w zbiornikach wodnych na terenie Łowiska.
 21. Połów jest dopuszczalny wyłącznie z brzegu, przy zastosowaniu pojedynczego haka. Metoda spinningowa dozwolona jest wyłącznie na stanowiskach od 1-16. Na wszystkich stanowiskach obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania kotwiczek.
 22. Na teren łowiska obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia żywca z poza terenu naszego łowiska.
 23. Nie jest dopuszczalne stosowanie łódek, pontonów i innego rodzaju sprzętu pływającego. Dopuszczalne jest stosowanie sterowanych łódek zanętowych.
 24. Gość zamierzający dokonywać połowów ryb zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego wyposażenia, tj.
  w szczególności: podbieraka, kołyski karpiowej lub maty, odkażacza, przyrządu do usuwania haczyków dodatkowo na stanowiskach od 17-24 wymagany jest podbierak o rozpiętości kosza min 100×100 cm itp. W razie stwierdzenia przez obsługę, że gość nie dysponuje wyposażeniem umożliwiającym bezpieczne przechowywanie i ponowne wypuszczanie ryb, obsługa uprawniona jest do odmowy umożliwienia kontynuowania połowu i nałożenia kary pieniężnej zgodnie z cennikiem.
 25. Ryby mogą być przenoszone wyłącznie w siatce wędkarskiej do ważenia.
 26. Ryby przeznaczone do zakupu powinny być przechowywane w siatkach, koszach lub innych podobnych pojemnikach umożliwiających bezpieczne przechowanie żywych ryb.
 27. Nie sprzedajemy ryb powyżej 5 kg.
 28. Zabicie ryby o wadze przekraczającej 5 kg wiązać się będzie z obowiązkiem zapłaty przez gościa kary.
 29. Samowolne zabicie ryby przez gościa, bez uzyskania zgody obsługi, podlega karze określonej w cenniku, powiększonej o cenę ryby ustalonej według cennika.
 30. Goście zobowiązani są do poszanowania łowionych ryb i takiego postępowania, aby nie sprawiać zwierzętom nadmiernego cierpienia.
 31. Uwolnienie złowionej ryby poprzez usunięcie haczyka powinno nastąpić w możliwie najkrótszym czasie przy możliwie najmniejszym cierpieniu zadanym rybie.
 32. Gość uprawniony jest do wykonania fotografii złowionych ryb. Zdjęcie powinno zostać wykonane możliwie szybko, wyłącznie przez osobę która dokonała połowu, bez narażania ryby na cierpienie. Fotografia może być wykonana wyłącznie na zajmowanym stanowisku lub w najbliższym jego otoczeniu. Zabrania się przenoszenia złowionych ryb poza zajmowane stanowisko w celu sporządzenia fotografii lub innego utrwalenia złowionych zwierząt. W razie braku woli zakupu ryby po wykonaniu fotografii ryba powinna zostać niezwłocznie w sposób bezpieczny wypuszczona do wody.
 33. Gość uprawniony jest do zakupu ryb złowionych na terenie Łowiska (wyłącznie po uzyskaniu zgody obsługi) według cen określonych w cenniku.
 34. Gość nie jest zobowiązany do zakupu złowionych ryb. W razie braku woli zakupu złowionej ryby gość zobowiązany jest do jej uwolnienia. Nie dotyczy to sytuacji, w której dojdzie do zabicia ryby.
 35. Goście, którzy nie chcą dokonać zakupu ryb, nie są uprawnieni do przetrzymywania złowionych ryb w siatkach, koszach lub innych podobnych pojemnikach. W razie stwierdzenia przez obsługę, że gość przetrzymuje ryby w siatce, koszu lub innym podobnym pojemniku, gościowi zostanie naliczona opłata w wysokości równowartości ceny zakupu przetrzymywanych ryb.
 36. Goście korzystający z Łowiska zobowiązani są do zachowania porządku i czystości na stanowiskach, z których korzystają, a także do zachowania porządku na całym obiekcie..
 37. Przed opuszczeniem stanowiska gość zobowiązany jest do jego wysprzątania. Pozostawienie nieuprzątniętego stanowiska będzie skutkować nałożeniem kary określonej w cenniku.
 38. Zabronione jest obrabianie i patroszenie ryb przez gości na terenie Łowiska.
 39. Właściciel oraz obsługa uprawnieni są do bieżącego kontrolowania przebiegu połowów, w tym do kontrolowania liczby złowionych ryb.
 40. Goście opuszczający Łowisko zobowiązani są do okazania obsłudze przenoszonych pojemników, sieci, siatek, koszy, wiaderek i innych podobnych przedmiotów, a także umożliwienie wglądu do wnętrza i bagażnika pojazdu celem sprawdzenia, czy nie wynoszą ryb, za które nie naliczono opłaty. Niezrealizowanie tego obowiązku będzie wiązać się z wezwaniem Policji w celu sprawdzenia, czy gość nie przewozi ryb, za które nie uiszczono opłaty.
 41. Każda próba wyniesienia przez gościa złowionych ryb bez zapłaty ceny określonej w cenniku będzie zgłaszana odpowiednim organom. Ponadto, w razie stwierdzenia wynoszenia przez gościa ryb bez dokonania zapłaty ich ceny, gościowi zostanie naliczona opłata w wysokości 500zł/kg wynoszonych ryb określonej w cenniku. Gość zostanie także pozbawiony prawa ponownego wstępu na teren Łowiska.
 42. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany godzin i dni otwarcia Łowiska, a także do jego wcześniejszego zamknięcia lub późniejszego otwarcia ze względu na warunki pogodowe, prace serwisowe i konserwacyjne lub inne wydarzenia uniemożliwiające funkcjonowanie Łowiska.
 43. Wprowadzanie na teren Łowiska osób nie objętych biletem skutkuje natychmiastowym nałożeniem na nie opłaty oraz kary opisanej w regulaminie, po decyzji obsługi możliwe jest również wyproszenie takich osób z terenu Łowiska.
  W szczególnych przypadkach wskazujących na rażące naruszenia regulaminu i braku opłat za osoby przebywające na stanowisku obsługa może nakazać opuszczenie obiektu wszystkim osobom znajdującym się na terenie.
 44. Goście korzystający z namiotów lub innych podobnych schronień ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane nieprawidłowym lub nienależytym ich zabezpieczeniem.
 45. Właściciel zwierzęcia lub osoba nim się opiekująca musi zapewnić możliwość sprawowania pełnej kontroli nad zwierzęciem. Zabronione jest posiadanie zwierząt niszczących infrastrukturę Łowiska, a także zwierząt stanowiących zagrożenie dla innych gości. Goście lub inne osoby opiekujące się zwierzętami zobowiązane są do sprzątania po zwierzętach.
 46. Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt do wody, a także podejmowania działań umożliwiających płoszenie ryb przez zwierzęta.
 47. Każdy z gości uprawniony jest do bezpłatnego pozostawienia samochodu lub innego pojazdu silnikowego na bezpłatnym parkingu położonym przy Restauracji
 48. Obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodem na stanowiska
 49. Każdy przypadek naruszenia regulaminu i zasad obowiązujących na Łowisku może skutkować wyproszeniem Gościa z Łowiska, a jednocześnie nałożeniem na niego kary za określone wykroczenie. Uiszczenie opłaty z tytułu kary nie uprawnia do dalszego pobytu lub wędkowania z naruszeniem regulaminu. Decyzję o nałożeniu kary i wyproszeniu Gości z terenu Łowiska zawsze podejmuje obsługa Łowiska lub inni przedstawiciele Właściciela, np. służby porządkowe.
 50. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa.
 51. Wszelkie spory mogące wyniknąć na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd miejscowy właściwy według przepisów prawa.
 52. Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia opłaty dodatkowej w następujących okolicznościach
  i wysokościach:
 • korzystanie z grilla/rusztu poza miejscem do tego przeznaczonym – 200,00 zł za każdy przypadek
 • rozpalanie ogniska na terenie Łowiska – 500,00 zł za każdy przypadek
 • naruszenie ciszy nocnej – 100,00 zł za każdy przypadek
 • nieprzywrócenie stanowiska do stanu z chwili jego objęcia po zakończeniu okresu najmu (w tym nieuprzątnięcie śmieci i nieuprzątnięcie nieczystości po zwierzęciu) – 100,00 zł
 • wprowadzenie na teren Łowiska osoby bez dokonania za nią opłaty – 100,00 zł za każdy przypadek
 • zabicie ryby o wadze przekraczającej 5 kg – 500 zł/kg zabitej ryby
 • próba kradzieży ryby z łowiska – 500 zł/kg ryby
 • stosowanie siłowego zacinania i holu ryby – 100,00 zł za każdy przypadek
 • niestosowanie kołyski karpiowej, maty oraz wymaganego wyposażenia na stanowiskach od 17-24
  – 100,00 zł za każdy przypade