Regulamin domków

Created with Sketch.

Regulamin Domków Łowisko Wieniec

Hasło WiFi : wieniec134

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu domków. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia 50% zadatku od ceny pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą.

II. Rezerwacja i zasady płatności

 1. Zapytania w sprawie rezerwacji można dokonać telefonicznie, mailem lub przez formularz na stronie internetowej https://lowisko-wieniec.pl/domki-letniskowe
 2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić wpłacając na konto F.H.U. Łowisko Wieniec Krzysztof Pilch, Nr konta: 62859100070070010200010002 kwotę zadatku, o którym mowa w pkt. 1 w ciągu 24 godzin (liczy się data zaksięgowania na naszym koncie lub otrzymania bankowego potwierdzenia wykonania przelewu) od chwili zgłoszenia rezerwacji. Brak wpłaty w powyższym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji wstępnej. W tytule przelewu należy wpisać: • Imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji, • uzgodniony termin pobytu, • liczbę osób, • nr telefonu, • adres mailowy.
 3. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 4. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.
 5. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy. Dopuszczalna jest płatność całości kwoty za pobyt przelewem – pod warunkiem zaksięgowania wpłaty na rachunku Wynajmującego przed rozpoczęciem najmu.
 6. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).
 7. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 8. W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Ośrodka, zadatek nie podlega zwrotowi.
 9. Zmiana terminu rezerwacji przez Wynajmującego jest możliwa bez utraty zadatku, tylko po uzgodnieniu z Ośrodkiem, przy uwzględnieniu wolnych miejsc.
 10. Anulowanie rezerwacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem najmu, lub w trakcie najmu wiąże się z poniesieniem przez Wynajmującego opłaty o wartości 100% kosztu najmu.
 11. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Domku a Wynajmującym obejmuje tylko i wyłącznie wynajem domków. Nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 12. Cena najmu obejmuje opłatę klimatyczną.

III. Obowiązki Wynajmującego i zakwaterowanie

 1. Zakwaterowanie, następuje po godz. 15.00 w dniu przyjazdu i kończy się do godz. 12.00 w dniu wyjazdu, chyba, że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.
 2. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, jeżeli godzina przyjazdu jest inna niż w punkcie wyżej (godz. 15:00).
 3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
 4. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie Właścicielowi godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.
 5. Przy pobraniu kluczy do Lokalu Wynajmujący okazuje dokument tożsamości, umożliwiając przedstawicielowi Właściciela Domków potwierdzenie danych.
 6. W przypadku zgubienia kluczy do Domku Wynajmujący zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.
 7. Wynajmujący nie może użyczać albo oddawać Domku w podnajem innym osobom.
 8. Liczba osób mających zamieszkać w Domku jest ograniczona do podanej w ofercie. Wynajmujący jest zobowiązany do przedstawienia danych osób korzystających z wynajmowanego przez niego obiektu. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej). Za każdą dodatkową osobę pobieramy kwotę 200 zł. Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy ze wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 9. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Właściciel Domków nie odpowiada za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży, wartościowych przedmiotów, kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka (parking niestrzeżony) itp. w czasie całego pobytu.
 10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw. Korzystanie z placu zabaw tylko dla dzieci pod opieką osoby dorosłej.
 11. Rodzice małych dzieci mają obowiązek zaopatrzyć się w nieprzemakalne maty, aby zabezpieczyć materac (na którym śpią dzieci) przed zamoczeniem i zabrudzeniem, w przeciwnym razie pokrywają koszty zniszczeń i czyszczenia.
 12. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domku.
 13. Uwagi, co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela.
 14. Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń do końca dnia tj. do godz. 22:00 po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń, co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.
 15. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe z jego winy w Domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt lub do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za klucze. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia.
 16. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie Właściciela.

IV. Użytkowanie domku podczas pobytu

 1. W Domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, używek. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, wszelakie próby palenia tytoniu, używek w Domku będą mogły skutkować natychmiastowym zerwaniem umowy bez możliwości odzyskania pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 2. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela. Jedno miejsce parkingowe na domek wliczone w cenę. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie ośrodka.
 3. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 4. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 7:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 5. Wynajmujący ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie obiektu i zgłaszać ich każde zauważone nieprawidłowości.
 6. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku zabrania się: • używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. • wnoszenia łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu. • rozpalania ogniska lub grilla oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym.
 7. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu, dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.
 8. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane przez osoby mu towarzyszące.
 9. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania porządku w Domku, a także do zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje przed wyjazdem w szczególności: pozostawienie umytych sprzętów kuchennych, posprzątanie zajmowanego domku z tarasem włącznie z wyniesieniem śmieci. Nie dostosowanie się do powyższego skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania Domku .
 10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące  u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
 11. Akceptujemy pobyt zwierząt na terenie Ośrodka pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów.

V. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
 2. Sprawy nieujęte w regulaminie regulują przepisy kodeksu cywilnego.5