Regulamin placu zabaw

Created with Sketch.

Regulamin placu zabaw

 

 1. Zarządcą placu zabaw jest Marta Pilch, Książnice 163, 32 – 420 Gdów. Nip 6831060373.
 2. Każda osoba wchodząca na teren placu zabaw i korzystająca ze znajdujących się na nim urządzeń jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad. Korzystanie z placu zabaw oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 3. Plac zabaw ma charakter ogólnodostępny i jest przeznaczony wyłącznie do celów rekreacji oraz zabaw. Z placu zabaw należy korzystać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, staranności i ostrożności, bez powodowania sytuacji niebezpiecznych i zagrażających zdrowiu i życiu.
 4. Przebywanie na placu zabaw dopuszczalne jest w godzinach działania restauracji.
 5. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat.
 6. Z urządzeń zabawowych dzieci  powinny korzystać pod opieką osób pełnoletnich.
 7. Opiekunowie prawni dzieci oraz innych osób korzystających z placu zabaw ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci i osoby znajdujące się pod ich opieką na osobach lub mieniu, zgodnie z przepisami prawa.
 8. Na placu zabaw nie wolno śmiecić. Śmieci należy wrzucać do koszy na śmieci znajdujących się na terenie placu zabaw lub na terenie otaczającym plac zabaw.
 9. Na plac zabaw zabrania się wstępu osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub w stanie po spożyciu alkoholu, a także osobom znajdującym się pod wpływem środków odurzających lub innych podobnych substancji.
 10. Na terenie placu zabrania się:
  – spożywania napojów alkoholowych lub zażywania środków odurzających lub innych podobnych substancji;
  – organizowania gier zespołowych w pobliżu urządzeń oraz jazdy na rowerach, hulajnogach, deskorolkach i rolkach;
  – wchodzenia na dachy konstrukcji, płoty, bramy i inne urządzenia, które temu nie służą;
  – wnoszenia petard, szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych;
  – wprowadzania zwierząt;
  – korzystania z huśtawek przez więcej niż jedno dziecko na jedno miejsce;
  – korzystania z otwartego ognia.
 11. Na terenie placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, jak też korzystania z e-papierosów i podobnych urządzeń.
 12. Zabrania się korzystania z urządzeń placu zabaw w czasie trwania wyładowań atmosferycznych.
 13. Osoby korzystające z placu zabaw zobowiązane są do korzystania z urządzeń wyłącznie znajdujących się na terenie placu zabaw.
 14. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa.
 15. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub infrastruktury placu zabaw należy zgłaszać zarządcy obiektu.
 16. Zarządca placu zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nieprzestrzegających regulaminu.
 17. Zarządca placu zabaw nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i przedmioty pozostawione na terenie placu zabaw. Wszelkie przedmioty znalezione przez Zarządcę na terenie placu zabaw będzie można odebrać w budynku restauracji w godzinach jego funkcjonowania.
 18. Telefony alarmowe:
  Centrum powiadamiania ratunkowego: 112
  Pogotowie ratunkowe: 999
  Policja: 997
  Straż pożarna: 998
  Zarządca: +48 784940179